Artikel 1 geldigheid van deze voorwaarden

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door JP

Alberts gevestigd te Eelde  hierna te noemen Alberts.

1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Alberts afwijkende bepalingen zijn slechts bindend,

indien deze schriftelijk zijn overeengekomen .

1-3 De werkzaamheden worden of wel in daggeldwerk (regiewerk)  of wel in aangenomen 

werk uitgevoerd.

 

Artikel 2 aangenomen werk

2-1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige

ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en) . Kleine maatafwijkingen 

mogen geen belemmering zijn voor betaling.

2-2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten , tekening(en)  en 

bepalingen van de overeenkomst, met eventueel onder lid 1  van dit artikel vermelde 

in acht genomen.

2-3 Tenzij anders is overeengekomen is Alberts gehouden zijn aanbiedingen gedurende 

30 dagen zijn stand te doen .

 

Artikel 3 Aanbiedingen

3-1 Alle overige aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend , tenzij uitdrukkelijk anders

vermeld

3-2 Mondelinge aanbiedingen door Alberts of zijn ondergeschikten zijn niet bindend , tenzij deze

door hem zijn bevestigd

 

Artikel 4 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Alberts

binden de laatste niet , voorzover ze door Alberts niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt 

personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen 

procuratie hebben.

 

Artikel 5 Overeenkomst 

5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden 

wordt eerst bindend voor Alberts door zijn bevestiging.

5-2 Elke met Alberts aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat 

Alberts van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken , zulks uitsluitend

te zijner beoordeling . Opdrachtgever zal toestaan dat Alberts zonodig informatie betreffende 

hem opvraagt , voor welke informatie Alberts zich zal winden . 

5-3 gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen , maten, gewichten ,

e.d. , alsmede gegevens in drukwerken , tekeningen , afbeeldingen e.d. door Alberts

bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Alberts niet bindend en worden ter goeder trouw 

gegeven . Op de opdrachtgever rust de plicht , ervoor zorg te dragen , dat drukwerken , 

tekeningen , afbeeldingen, e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden 

gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan. 

5-4Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde 

bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 6 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden

6-1 Alberts aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners 

en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen .

6-2 Eventuele toepasselijkheid van voren genoemde algemene voorwaarden laten echter de 

toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Alberts onverlet, tenzij deze strijdig zijn 

met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden . 

6-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Alberts aanvaard onder bovengenoemde 

condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties

zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de inkoopvoorwaarden. 

 

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten 

7-1 Op alle door Alberts verstrekte ontwerpen , afbeeldingen , tekeningen en modellen 

behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking

en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alberts.

7-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen , afbeeldingen , tekeningen en modellen blijven 

onvervreemdbaar eigendom van Alberts en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld 

geretourneerd te worden .

7-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handelingen is de wederpartij een 

gefixeerde boete verschuldigd van 5000,- euro onverminderd het recht van Alberts om 

aanspraak te maken op volledige schadevergoeding .

 

Artikel 8 Verplichtingen van Alberts

8-1 Alberts is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen 

van de overeenkomst ui te voeren.

8-2 Alberts aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud , dat de voor het werk

vereiste vergunnningen , ontheffingen en toewijzingen , tijdig worden verleend.

8-3 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk  - door een niet aan Alberts te 

wijten oorzaak- slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd , is Alberts gehouden de 

noodzakelijke geachte wijzingen in de uitvoering terstond ter kennis van de 

opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren .

 

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever 

9-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Alberts tijdig kan beschikken ;

a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, goedkeuringen ,

(zoals , vergunningen , ontheffingen , en beschikkingen , enz. ) 

zonodig in overleg met Alberts

b. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd .

c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer bouwstoffen ,

materialen en werktuigen .

d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas,

perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie .

e. Over tekeningen van de ligging van de kabels , buizen , leidingen in muren enzovoort.

f. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen . 

9-2 De opdrachtgever is verplicht zonder aanspraak op vergoeding water, gas 

electriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen , indien

deze op of bij  het werk aanwezig is.

9-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de 

uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden ,

is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan .

9-4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door

factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is , kunnen de daaruit 

voor Alberts voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in 

rekening worden gebracht .

 

Artikel 10 Extra onvoorziene kosten

10-1 In alle gevallen wordt door Alberts onder " grond " of bodemspecie verstaan,

niet verontreinigde grond of bodemspecie . Alle kosten van verlet , onderzoek,

verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever , tenzij deze van 

te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische 

of andersoortige verontreiniging . Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van ëën 

of meer gewaarmerkte analyses.

10-2 Indien bij sloop - of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende 

stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de

prijsopgave van Alberts, tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht 

heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn , waarbij dan tevens vermeld moet zijn 

de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen.

 

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden 

11-1 Opdrachtgever machtigt Albertsom de opdracht door een door hem aan te wijzen derde ,

op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

 

Artikel 12 Aanbetaling 

12-1 Alberts is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 

25% te vragen . Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de 

zijde van Alberts de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op 

terugbetaling van de gedane aanbetaling , benevens schadevergoeding , zoals verder

in deze voorwaarden geregeld is waarvan in ieder geval de wettelijke over door hem 

vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

 

Artikel 13 Prijzen 

13-1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties

wijzigingen worden aangebracht in de lonen , arbeidsvoorwaarden , of sociale 

bepalingen , heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlagen . 

13-2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden 

doorberekend .

13-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen 

transactieprijs , zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden ,

tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst 

of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ongevolge de wet. 

 

Artikel 14 Gedeeltelijke levering

14-1 Elke gedeeltelijke levering , waaronder mede wordt verstaan de levering 

van goederen van een samengestelde order , kan worden gefactureerd; in een 

dergelijk geval moet betaling plaats hebben overeenkomstig het bepaalde 

in artikel " betaling"

 

Artikel 15 Emballage 

15-1 Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet

terug genomen . De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is

ter beoordeling van Alberts.

 

Artikel 16 Materialen 

16-1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn , geschikt

zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen .

16-2 Alberts stelt de opdrachtgever in de gelegenheidde materialen te keuren . 

De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk ( eventueel

op overeengekomen monsters ) of bij de eerste gelegenheid daarna , mits in dat 

laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt . Alberts is bevoegd

bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen. 

16-3 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken.

De daarvan verbonden kosten komt voor diens rekening, behalve in geval van afkeuring,

in welk geval de kosten voor rekening van Alberts komen . Door de opdrachtgever ter

beschikking gestelde materialen wordt geacht te zijn goedgekeurd.

16-4 De uit het werk komende materialen , waarvan de opdrachtgever heeft verklaard 

dat deze wenst te behouden , dienen door hem van het werk te worden verwijderd. 

Alle andere materialen zullen door Alberts tenzij anderes overeengekomen worden 

afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Alberts toevallen , eventueel onder gehoudenheid

van een billijke verrekening .

16-5 Ondergeschikte veranderingen  (bv. kleine modelveranderingen) van of aan de door 

Alberts doorgeleverde materialen , geven geen reden tot afkeuring. 

 

Artikel 17 Wijziging van de opdracht 

17-1 Wijzigingen in de oorsprongkelijke order , van welke aard ook, schriftelijk of 

mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken 

dan waarop bij prijsopgave kon worden gerekend , worden de opdrachtgever extra in 

rekening gebracht . 

17-2 Door de opdrachtgever , na het verstrekken van de opdracht , alsnog verlangde

wijzingen in de uitvoering daarvan , moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk 

aan Alberts ter kennis zijn gebracht . Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon 

opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening

van de opdrachtgever .

17-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen

overeengekomen levertijd door Alberts buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 

Artikel 18 Meer-en minderwerk 

18-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen 

18-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijzigingen op te 

dragen . Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening 

in aanmerking komen . Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever 

op de uitvoering respectievelijk van Alberts op de verrekening daarvan, indien en voor zover van andere middelen 

zal worden bewezen dat hetmeerwerk als zodanig is opgedragen . 

18-3 Door Alberts te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld , kunnen aan de opdrachtgever in rekening 

worden gebracht.

 

Artikel 19  Annuleren

19-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Alberts 

reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be of verwerkt tegen de kostprijs inclusief lonen en sociale lasten 

aan te nemen en te betalen en hij is overigens jegens Alberts gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.

Opdrachtgever zal eveneens aan Alberts als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.

Opdrachtgever is voorts verplicht Alberts te vrijwaren tegen vorderingenvan derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van goederen.

19-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Alberts zich alle rechten voor om volledige nakoming  van de 

overeekomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

19-3 Met al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren,

tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Alberts schriftelijk is overeengekomen.